صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۱۸

انجام مصاحبه عمیق،برای تشخیص مسئله (Problem) از واجبات است!

100farman_18