صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۱۶

یادبگیرید و یاد بگیرید ، توهم تخصص نزنید ،همیشه درحال یادگیری باشید!

100farman_16