صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۱۳

یک کلاه مشکی و منتقد همیشه در تیمتان داشته باشید !

100farman_13