صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۱۵

شب ها قبل از خواب به ایده استارتاپی ات فکر کن !

100farman_15