صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۱۰

از بیان کردن ایده ات  و تشکیل دادن تیم می ترسی، اشکال نداره اینقدر بترس تا ایده ات رویکی دیگه اجرا کنه !

100farman_10