صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۹

حداقل در یکی از رویدادهای کارآفرینی شرکت کن !رویداد هایی مثل ماشین استارتاپ ناب، استارتاپ ویکند!

100farman_9