صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۷

یک کارآفرین ریسک آبرو می کنه  ! ترس از آبرو داری بیخیال کارآفرینی شو !

100farman_7