صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۵

رهبر یک تیم شکست خورده یا ستاره یک تیم موفق!مسئله این است! کدام برات مهمتره ؟

100farman_5