صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۱۴

در شروع کار پرسشنامه های سنتی و چند گزینه ای رو کلا بیخیال شید ! اطلاعات بدرد بخوری براتون تولید نمی کنن!

100farman_14