صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۱۲

هیچ کس به اندازه شما عاشق ایده تان نیست !

100farman_12