صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۲

استارتاپ واستارتاپ ویکنددومفهوم متفاوت هستند ،اولی یک مفهوم ودومی نام یک رویدادآموزشی است !

100farman_2