صدفرمان استارتاپی ، فرمان شماره ۱ :

قبل از شروع به راه اندازی استارتاپت، حتما حداقل یکبارتعاریف رسمی مفهوم استارتاپ رومطالعه کن!

100farman_1